Política de confidencialitat de les dades

Mitjançant aquest avís, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya -en endavant FUOC-, amb domicili social a l'avinguda del Tibidabo, núm. 39-43 (08035 Barcelona), informa els usuaris de la pàgina web de la seva política de protecció de dades de caràcter personal.

La utilització del lloc web de la FUOC i de qualsevol dels serveis que s'hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s'exposa.

1. Recollida de dades

Donant compliment a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades de caràcter personal que es sol·liciten en els nostres formularis s'inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular del qual és la FUOC. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que es sol·liciten i n'accepta l'enviament, autoritza expressament la FUOC a tractar o incorporar en el fitxer automatitzat de propietat seva les dades personals facilitades en el formulari esmentat i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a la FUOC o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

Per mitjà de les diferents àrees que formen part d'aquest lloc web, els usuaris poden obtenir informació, fer consultes i participar en totes les activitats docents i institucionals que la FUOC ofereixi per mitjà del seu lloc web.

2. Finalitats del tractament

Les dades facilitades mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquella per a la qual han estat cedides, i seran cancel·lades immediatament després de deixar de ser necessàries per a aquesta finalitat, excepte quan una llei estableixi una altra cosa.

Quan la persona interessada tramet les dades personals i l'adreça electrònica a la FUOC, n'autoritza expressament la utilització a l'efecte de comunicacions periòdiques, incloent-hi expressament les que es facin per correu electrònic que la FUOC o les entitats pertanyents a l'àmbit docent de la FUOC duguin a terme amb els alumnes, antics alumnes i possibles interessats, per informar-los de les activitats o notícies, cursos, programes, etc., i de qualsevol oferta de serveis i productes relacionats amb l'activitat institucional que s'hi desenvolupa.

Al marge del que s'ha dit anteriorment, la recollida i el tractament automatitzat de les dades personals facilitades tenen igualment com a finalitat la gestió administrativa i l'execució i el desenvolupament de tota activitat docent i institucional pròpia de la FUOC, i la gestió de l'usuari en els diferents serveis posats a la seva disposició (a efectes merament informatius: sol·licitud d'informació sobre titulacions i postgraus, participació en processos de selecció, sol·licitud d'accés a la UOC, subscripció a les diferents revistes electròniques i publicacions accessibles des del lloc web...).

3. Seguretat

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per la FUOC és tractada amb la màxima confidencialitat, i es procedeix únicament a les comunicacions estrictament necessàries per a la prestació del servei que interessa en cada cas i les comunicacions i cessions autoritzades per l'usuari per mitjà d'aquesta política de privadesa.

La FUOC ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerits legalment i ha instal·lat els mitjans i mesures tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració de les dades personals facilitades i l'accés no autoritzat a aquestes dades.

L'usuari té dret a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de la FUOC, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, per mitjà del correu electrònic a l'adreça fuoc_pd@uoc.edu o per comunicació escrita i firmada (adjuntant-hi una còpia del DNI) adreçada al responsable del fitxer, la FUOC, amb domicili social a l'avinguda del Tibidabo, núm. 39-43 (08035 Barcelona).

4. Cessió de dades

L'usuari accepta que les seves dades puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats descrites abans, a les entitats en què participa la FUOC. L'acceptació de l'usuari que les seves dades puguin ser tractades o cedides de la manera establerta en aquest paràgraf té sempre el caràcter de revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

5. Galetes

Amb aquest avís, la FUOC comunica als usuaris que utilitza galetes (cookies) quan l'usuari navega per les diferents pantalles i pagines del web. Les galetes utilitzades per la FUOC són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. La FUOC utilitza les galetes amb l'objectiu de reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder-los oferir més bon servei i més personalitzat (idioma volgut per l'usuari...). Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i estimar el nombre de visites, de manera que la FUOC pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l'usuari podrà impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

6. Modificació d'aquesta política de privadesa

La FUOC es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri, o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si la FUOC introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web.