Avís Legal

Aquest avís és de visualització obligada i regula les condicions d'ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d'aquesta pàgina web. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d'accedir-hi i utilitzar-ne els materials que s'hi contenen implica que l'usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

1. Informació general

El titular del lloc web és la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya -en endavant la FUOC-, amb domicili social a l'avinguda del Tibidabo, núm. 39-43 (08035 Barcelona, Estat espanyol), amb el CIF núm. G60667813 i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 842.

2. Condicions d'ús de la pàgina web

La FUOC, en el marc de la seva activitat, posa diferents continguts a disposició dels usuaris, per tal que en puguin fer un ús racional i atendre les seves necessitats d'informació amb finalitat docent, acadèmica, científica o similar, sense poder-ne fer, això no obstant, una explotació comercial.

Aquesta pàgina web conté enllaços o hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Així, doncs, la FUOC no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en les pàgines web esmentades ni la seva veracitat o actualització, ni fer-se'n responsable.

Sens perjudici del que s'ha dit anteriorment, hi ha una sèrie de serveis docents i institucionals oferts per la FUOC, en zones d'accés restringit del seu lloc web, la utilització dels quals queda subjecta a normativa interna de la FUOC.

Així mateix, la FUOC es reserva la possibilitat de dotar de normativa específica diferents continguts oferts des del lloc web, normativa que prevaldrà sobre l'establerta en aquest avís legal en cas de discordança entre ambdós textos.

3. Drets de propietat intel·lectual

La FUOC és titular o llicenciatària, si escau, dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d'aquesta pàgina web (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots els elements que configuren l'aparença visual, la imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que formen el lloc web -aspecte i comportament o look and feel-, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programes, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació i els codis font de les pàgines web). Sigui com sigui, la FUOC disposa del corresponent consentiment per a l'ús dels diferents continguts que integren aquest lloc web.

La FUOC autoritza expressament la reproducció per a ús privat, dels continguts d'aquesta pàgina web. Tanmateix, la FUOC manifesta que, com que es nodreix de moltes aportacions desinteressades, aquesta autorització no inclou la reproducció, transformació, i en general qualsevol altra forma d'explotació, pel procediment que sigui, dels continguts del lloc web, quan tingui una finalitat comercial o lucrativa.

Llevat de l'autorització per a ús privat esmentada en el paràgraf anterior, o que es permeti explícitament una altra cosa, l'accés al lloc web no implica la concessió de cap tipus de permís, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels seus continguts.

La FUOC no assumirà cap responsabilitat que es pugui derivar de qualsevol alteració o manipulació d'aquesta pàgina web per part de tercers.

Finalment, i dins del marc de difusió dels continguts oferts des del lloc web, queda expressament autoritzat l'establiment per part de tercers d'enllaços a la pàgina web de la FUOC, sempre que aquests enllaços no tinguin una finalitat comercial o lucrativa. En tot cas, els enllaços establerts per tercers hauran de permetre saber a l'usuari que accedeix a la pàgina web de la FUOC i hauran de fer visible necessàriament en el seu navegador l'URL corresponent a aquesta pàgina web.

L'establiment d'enllaços per part de tercers no implica l'existència de cap tipus d'associació entre la FUOC i els seus titulars.

4. Limitació de la responsabilitat

La FUOC no assumeix cap responsabilitat derivada, o que es pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d'aquesta pàgina web.

Malgrat la presa de totes les precaucions necessàries per a proporcionar informacions actuals i exactes en el lloc web, la FUOC no pot garantir l'actualització de tota la informació facilitada ni la manca d'errors o omissions.

La FUOC ha adoptat les mesures de seguretat que permet l'estat actual de la tecnologia. No obstant això, l'usuari és conscient que la FUOC no pot garantir l'absència absoluta de virus o elements lesius.

Les opinions aparegudes en les publicacions, revistes i articles accessibles des del lloc web pertanyen als seus respectius autors. Així mateix, la FUOC no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació i els continguts de tota mena accessibles des del lloc web que hagin estat facilitats per tercers i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus vinculats al que s'ha dit anteriorment i que puguin produir-se per: (i) absència o deficiències de la informació facilitada als usuaris, la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (iii) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (iv) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i la imatge de les persones, i (v) en general l'incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que siguin aplicables.

La FUOC es reserva el dret de suspendre temporalment o indefinidament l'accés a la seva pàgina web per causes relacionades amb la millora, el manteniment o la revisió dels seus continguts o de la programació, i també per qualsevol altre motiu.

Política de confidencialitat de les dades.