Web Search
english | spanish | italian | greek | czech    AAA

@languages

Collabores

Federació de Societats Laborals de Catalunya
FONDAZIONE ALDINI VALERIANI
Charles University in Praga
EOMMEX
Leonardo Da Vinci programme

MAIN PAGE

@languages

"@jazyky" je projekt programu Leonardo da Vinci zařazený do oblasti jazykových dovedností. Klade si za cíl vytvořit inovativní a vysoce kvalitní produkt ke studiu jazyka s využitím nových technologií, který bude přizpůsobený potřebám zaměstnanců malých a středně velkých podniků.

Informační a komunikační technologie (ICT) jsou v projektu využity prostřednictvím výukového materiálu a virtuálního výukového prostředí. Výukové materiály poskytnou obsah výukovému procesu, zatímco virtuální výukové prostředí poslouží jako platforma k podpoře procesu vyučování a umožní diverzifikaci způsobů interakce. Základem úspěchu při výuce této cílové skupiny je aktivní účast prostřednictvím běžně používaných aplikací, jakými jsou virtuální výuková prostředí.

Leonardo da Vinci je program Evropského společenství, jehož cílem je podporovat národní vzdělávací strategie financováním celé řady nadnárodních partnerských projektů, které se zaměřují na zvyšování kvality, podporu inovace a rozvíjení evropské dimenze v odborném vzdělávání.

Program podporuje nadnárodní projekty založené na spolupráci mezi různými účastníky odborného vzdělávání - vzdělávací orgány, odborné školy, univerzity, podniky, obchodní komory, atd. - s úsilím zvýšit mobilitu, podporovat inovaci a zvýšit kvalitu vzdělávání. Program Leonardo da Vinci si klade za cíl pomoci lidem zlepšit si své dovednosti ve všech oblastech života.

Akční program Společenství pro odborné vzdělávání a přípravu "Leonardo da Vinci", založený v roce 1994, se nyní dostal do třetí a závěrečné části své druhé fáze, která je naplánována od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2006.

Program má tři hlavní cíle:

· zlepšit dovednosti a schopnosti osob, zvláště mladých, procházejících počátečním odborným vzděláváním a odbornou přípravou na všech úrovních; toho lze, kromě jiného, dosáhnout pomocí praktické odborné přípravy v rámci pracovního procesu a učňovského školství, s cílem zvýšit zaměstnatelnost a usnadnit profesní integraci a reintegraci;

· zlepšit kvalitu a přístup k dalšímu odbornému vzdělávání a celoživotnímu získávání dovedností a schopností s cílem zvyšovat a rozvíjet adaptabilitu, zvláště pokud jde o technologické a organizační změny

· podporovat a posilovat příspěvek odborného vzdělávání a přípravy k procesu inovace s cílem zlepšit konkurenceschopnost a podnikatelského ducha rovněž z hlediska nových možností zaměstnání; zvláštní pozornost se v tomto směru bude věnovat podpoře spolupráce mezi institucemi odborného vzdělávání a přípravy včetně vysokých škol a podniky, zvláště malými a středními.


Ve druhé fázi programu Leonardo da Vinci (2000-2006) se ustanovuje pět následujících oblastí, ve kterých je možné žádat o podporu Společenství:

· Mobilita

· Pilotní projekty

· Jazykové dovednosti

· Nadnárodní sítě

· Referenční materiál